Music and lyrics: Natalya Pavlova
Directed by: Alexey Figurov
Dop: Anton Zenkovich
Edit: Anna Figurova
Produced by: Yaroslav Stepurko
Co-producer: Natalia Khoroshilova